Gode nyheter fra Tana


Den norske og finske forhandlingsdelegasjonen har kommet med forslag til innstramminger i laksefisket i Tana-vassdraget. Om dette blir vedtatt er det etter mitt syn svært gode nyheter.

Spesielt er det bra at fisket begrenses i starten av sesongen, når mye av storlaksen som skal til Karasjohka og Isejohka passerer. Dette er de mest truede bestandene i vassdraget. For meg har det vært en drøm å få oppleve storlaksfiske langt oppe i Karasjohka. Nå har jeg håp om at det kan skje.

Så vidt jeg kan se blir fisketiden for drivgarn redusert med 70 %, samtidig som starten på stengselsfisket utsettes fra 20. mai til 16. juni. Disse tiltakene virker skreddersydde for den tidligvandrende laksen som skal langt opp i vassdraget. Også starten på stangfisket forskyves, både for lokale og tilreisende. Det legges dessuten opp til en kraftig innstramming i antall fiskekort for tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen som deles med Finland. I følge NRK ble det i 2015 solgt 33400 fiskedøgn bare på finsk side. Nå skal det begrenses til 22000 døgn for Norge og Finland samlet.

I innstrammingene for turistfiskere inngår også fiskestopp mellom 15.00 og 22.00 hver dag. Selv om det tar bort noe av friheten kan i alle fall jeg leve greit med det. Jeg ser også for meg at det er et fint tiltak for lokale stangfiskere som gjerne benytter elva etter jobb. Vi som er på besøk har gjerne ferie og kan forsåvit like gjerne sove på ettermiddagen som på natta…

Fiskeregler i norske sideelver inngår ikke i overenskomsten med Finland, men kan i alle fall ikke etter dagens ordning være mer lempelige enn i hovedvassdraget.

Forslaget til nye reguleringer i laksefisket offentliggjøres i sin helhet i 2016, men er i følge NRK i korthet som følger:
•Fisketid for lokale stangfiskere blir 1. juni – 20. august, mot dagens fisketid 20. mai – 31. august.
•Fisketid for tilreisende stangfiskere blir 10. juni – 10. august, mot dagens fisketid 1. juni – 20. august.
•Fiske med drivgarn kan foregå i to døgn per uke i perioden 1. juni – 15. juni, mot dagens tre døgn per uke i perioden 20. mai – 15. juni.
•Fisket med stengsler kan utøves tre dager i uken fra 16. juni til 31. juli, mot dagens fisketid som er fra 20. mai til 31 august.
•Fisket med stågarn kan skje i to døgn per uke fra 16. juni til 15. juli, og deretter i tre døgn per uke frem til 31. juli.
•I Anárjohka kan de som bor langs vassdraget og har fisket der fortsette fisket i to døgn per uke frem til 12. august.
•Den enkelte laksebreveier kan bare benytte ett garnredskap om gangen.
•Det fastsettes et øvre antall fiskekort for turistfiskere både i båtfisket og i fisket fra strand på riksgrensestrekningen. For de kommende årene er dette tallet satt til 11 000 kort for fiske fra båt og 11 000 kort for fiske fra strand. Kortene fordeles likt mellom Norge og Finland.
•Det innføres krav om å benytte lokal roer for tilreisende båtfiskere mellom kl. 18.00 og 06.00.
•Turistfiske fra strand kan foregå fra kl. 22.00 den ene dagen til kl. 15.00 påfølgende dag. Resten av døgnet forbeholdes lokale fiskere.