Test: Soto Mirco Regulator Stove


Fra arkivet har jeg funnet en test av den første gassbrenneren med såkalt mikro regulator som skal gi jevnere effekt. Det virket ikke helt som produsenten påstod…

Denne lette gassbrenneren lover mye. I løpte av et års felttest og en serie målinger under kontrollerte forhold har vi gjort vårt for å undersøke om den holder hva den lover.
Brenneren har fungert godt i praktisk bruk. Den er lett å regulere og har hensiktsmessig fordeling av flammen. Merk at regulatoren må åpnes litt mer enn vanlig før gasstrømmen starter. Piezotenneren har også fungert fint. Med en vekt på 71 g er brenneren svært lett. Kjeleknektene gir grei støtte for kjeler opp til et par-tre liter. Flammen er fint fordelt og fungerer greit til både vannkoking og matlaging. Rent bruksmessig er Soto OD-1R et godt produkt.

soto-micro-regulatorStore lovnader
I følge produsenten skal imidlertid en innebygd mikroregulator sørge for to klare ulikheter mellom Soto OD-1R og andre gassbrennere: 1. Der effekten til andre brennere faller over tid, skal effekten til Soto OD-1R holde seg konstant. Dette underbygges med laboratoriedata som viser jevnt drivstofforbruk de første ni minutter etter oppfyring, mens en referansebrenner viser fallende forbruk. 2. Soto OD-1R skal, i motsetning til tradisjonelle gassbrennere, gi samme effekt enten temperaturen er 20oC eller -5oC. Dette underbygger produsenten i form av labdata som viser samme koketid for en liter vann ved 20, 5 og -5oC. For referansebrenneren uten mikroregulator øker koketiden med fallende temperatur. I markedsmateriellet på www.sotooutdoors.com står det eksplisitt at brenneren gir jevn effekt uavhengig av omgivelsestemperaturen.

Forsøk
For å sjekke dette har vi utført en serie forsøk hvor vi har sammenlignet effekten til Soto OD-1R med den tradisjonelle gassbrenneren MSR Pocket Rocket. I hvert enkelt forsøk har identiske gassbokser blitt brukt på begge brennerne og vi har målt hvordan effekten har utviklet seg over tid. Under er resultatet av tre representative forsøk vist. Målingene er gjort ved 20oC, 3oC. og -1oC.

Legg merke til følgende:

– Ved 20oC har de to brennerne forskjellig effektutvikling. Soto-brenneren har relativt stabil effekt, i underkant av 3kW, de første 50 minuttene. Så faller effekten gradvis. MSR-brenneren har en effekt på nesten 4 kW i starten av forsøket men faller til et nivå under Soto-brenneren i løpet av drøyt 15 min.
– På slutten av forsøket virker effekten til de to brennerne å nærme seg hverandre igjen.
– Ved 3oC har brennerne relativt lik effektutvikling.
– Ved -1oC er effektutviklingen praktisk talt lik for de to brennerne.
– Soto-brenneren har samme starteffekt ved alle tre temperaturer.
– MSR-brenneren har lavere starteffekt når temperaturen synker.

Stemmer reklamen?
Om vi sammenholder resultatene våre og lovnadene til Soto ser vi følgende:
– Soto OD-1R gir jevnere effekt enn tradisjonelle gassbrennere, men bare ved høye temperaturer og bare når gassboksen er ny. Hvor lenge denne perioden med jevn effekt varer avhenger av størrelsen på gassboksen. På store bokser kan den vare en snau time. Med små bokser ser vi at effekten faller etter et kvarters tid, selv ved romtemperatur.
– Soto har sansynligvis rett i at Soto OD-1R gir samme koketid for en liter vann ved 20, 5 og -5oC, siden effekten med helt fersk gassboks endrer seg lite med temperaturen. Dette gjelder imidlertid kun den første literen man koker med en helt ny gassboks og har derfor svært begrenset praktisk relevans.
– Etter at brenneren har gått i 5-10 min. vil det ikke være noen forskjell i effekt mellom Soto OD-1R og en konvensjonell gassbrenner ved lave temperaturer.
– I motsetningen til hva reklamen sier påvirkes effekten altså både av tid og temperatur.

Et ekstra forsøk
Før publisering delte vi som vanlig våre resultater med produsenten. De påpekte at man normalt kun vil bruke brenneren 10-15 minutter om gangen, ikke konstant i en times tid som vi har gjort. Det er vi ikke nødvendigvis enige i. Dersom reklamen var sann, og brenneren kunne gå med høy og jevn effekt over tid i kalde omgivelser, ville den være aktuell på vinterturer hvor det trengs snøsmelting. Da er 10-15 minutter alt for lite. Like fullt designet vi et forsøk for å teste brenneren i 12-minuttersintervaller: Gassbokser og brennere ble plassert i kjøleskap ved 5oC i et døgn. Brennerne ble så tatt ut og fikk brenne på full effekt i 12 minutter mens effekten ble registrert. Gassbokser og brennere ble så lagt tilbake i kjøleskapet hvor de lå minst 11 timer før neste forsøk. I alt ble fem slike 12-minuttersforsøk gjennomfør mens gassboksene ble gradvis tømt. Effektutviklingen for hvert 12-minutters forsøk er vist i grafen under.

Effekt i kW for Soto og MSR-brenner i fem 12-minuttersintervaller hvor gassboksene ble hensatt minimum 11 timer mellom hvert forsøk, samt totalt gjennomsnitt for forsøket.
Effekt i kW for Soto og MSR-brenner i fem 12-minuttersintervaller hvor gassboksene ble hensatt minimum 11 timer mellom hvert forsøk.

Vi ser også at både Soto- og MSR-brenneren gir gradvis lavere effekt for hvert forsøk og at forskjellene i effekt mellom de to brennerne er svært små. I tabellen under er gjennomsnittseffekten for hvert forsøk beregnet for begge brennere. I tillegg er gjennomsnittet for alle forsøk beregnet. Avrundet til én desimal vil de to brennerne ha identisk snitteffekt for hele forsøket sett under ett. Det er altså heller ikke i dette forsøket noen ting som tyder på at Soto OD-1R over tid gir vesentlig mer effektiv vannkoking enn en tradisjonell gassbrenner. 

Tabell: Gjennomsnittseffekt for hhv. Soto og MSR-brenner i forsøkene vist grafisk over, samt totalt gjennomsnitt for alle forsøk.

 

Forsøk 1 Forsøk 2 Forsøk 3 Forsøk 4 Forsøk 5 Totalt gjennomsnitt
Soto 2,5 1,7 1,2 1,0 0,8 1,44
MSR 2,2 1,5 1,2 1,0 0,8 1,35

 

Konklusjon:
Punktvis kan vår erfaring med Soto OD-1R oppsummeres slik:
– Den er en lett og funksjonssikker gassbrenner.
– Ved høye temperaturer gir mikroregulatoren jevnere effekt enn tradisjonelle gassbrennere. Dette gir også en sikkerhetsmessig gevinst fordi man unngår den svært høye effekten gassbrennere kan gi i varme forhold og med full gassboks.
– Ved temperaturer ned mot frysepunktet og lavere har ingen av målingene våre påvist noen praktisk forskjell på effekten fra Soto OD-1R og en gassbrennere uten mikroregulator.
– Å dra på tur med denne brenneren i -5oC, i den tro at den fungerer akkurat som ved romtemperatur, er i verste fall direkte farlig. Den kan ikke erstatte en bensin- eller parafinbrenner på en vintertur.

Mer om gassbrennere med trykkregulator